Manuscript > Research > ‘Arsh al-muwaḥḥidin

No Author Title Category Year Publisher/Institution
1. Islah Gusmian Pemikiran Tasawuf Shaykh Ahmad Mutamakkin: Kajian Hermeneutik atas Naskah ‘Arsy al-Muwaḥḥidin Article 2013 Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan Badan Litbang and Diklat Kementerian Agama RI