Manuscript > Research > Kakidi Ro Kahoso Kai Sambeya

No Author Title Category Year Publisher/Institution
1. Mukhlis Kakidi ro Kahoso Kai Sambeya:Analisis atas Teks Sembah Article 2011 Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Kementerian Agama RI