Manuscript > Research > Bahjat al-'ulūm

No Author Title Category Year Publisher/Institution
1. Alfan Firmanto Corak Pemikiran Islam dalam Naskah Bahjah al-‘ulum Article 2013 Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Kementerian Agama RI
2. A. Faizur Rosyad Metode Terjemah Gandul dalam Naskah Manuskrip Bahjat al-Ulum Syarh fi Bayan Aqidat al-Ushul (Suntingan Teks dan Analisis Morfosementris) Unpublished Work 2009 Research Institution of Sunan Ampel State Islamic Institute
3. A. Faizur Rosyad Metode Terjemah Gandul dalam Naskah Manuskrip Bahjat al-Ulum Syarh fi Bayan Aqidat al-Ushul (Suntingan Teks dan Analisis Morfosementris) Unpublished Work 2009 Lemlit IAIN Sunan Ampel
4. Siti Anisah Iman kepala Allah dan Malaikat dalam manuskrip Bahjatul Ulum milik Muhammad Roum Desa Dagangan Kecamatan Krajan Kabupaten B.A. Thesis 2008 Fak. Adab IAIN Sunan Ampel
5. Siti Anisah Iman kepala Allah dan Malaikat dalam manuskrip Bahjatul Ulum milik Muhammad Roum Desa Dagangan Kecamatan Krajan, Madiun B.A. Thesis 1998 Adab Faculty of Sunan Ampel State Islamic Institute