Manuscript > Al-Insān al-Kāmil

Detail Information

Title: Al-Insān al-Kāmil
Full Title: Al-Insān al-Kāmil
Author: ‘Abd al-Karīm al-Jīlī
Place, Date of Birth: none, Muharram 782 H/1355-6 M
Place, Date of Dead: Baghdad, -
Place of Activity: Zabid
Language: Arabic
Script: Arabic
Subject Matter: Sufism
Genre: Prose
Date of Autograph (century): 18
Notes:

Naskah ini telah diberikan catatan tambahan oleh Snouck Hurgronje yang dihibahkan pada tahun 1936 dan disinyalir telah disalin dari naskah salinan dan terjemahan oleh ‘Abdullāh bih ‘Abd al-Qahhār al-Bantānī yang merupakan anak didik dari Maulana al Sultan Abu Nasr Muhammad ‘Arif al Din Zayn al ‘Asyiqin (1753-1777M). Orang yang telah mencapai kemapanan dalam mengamalkan ajaran tasawuf secara sempurna sehingga mencapai tingkatan tertinggi dalam konsep ‘martabat tujuh’ yang dikembangkan oleh  al Burhanfuri dalam karyanya yang berjudul Tuhfah al-Mursalah ila  Rūh al - Nabī