Manuscript > Research > Wawacan Barjah

 

No. Author Title Category Year Publisher/Institution
1. Ruhaliah Wawacan Barjah: Sebuah Kajian Filologis M.A. Thesis 1999 UNPAD
2. Samsul Bahri Perjuangan Hidup Manusia dalam Mencapai Kejayaan Dunia dan Khirat Diungkapkan dari Wawaca Barjah: Satu kajian struktur semiotik B.A. Thesis 1995 University of Pajajaran, Bandung