Manuscript > Bibliography > ‘Arsh al-muwaḥḥidin

Soebardi. S. 1975. The Book of Cabolek. The Huge: Martinus Nijhoff.

Syafii Ahmad. 1990. Tarekat Qadiriyah wa al-Naqsabandiyah: Kebangkitan Kembali Keagamaan di Kajen Jawa Tengah. Indonesia University.

Zainul Milal Bizawi. 2002. Perlawanan Kultural Agama Rakyat: Pemikiran dan Paham Keagamaan Syekh Ahmad Mutamakkin dalam Pergumulan Islam dan Tradisi. Yogyakarta: Samha.