Manuscript > Bibliography > Naskah Ajaran Tarekat Naqshabandiyah

Syofyan Hadi. 2011. Naskah al-Manhal al-'Adhbī li Dhikr al-Qalb: Kajian atas Dinamika Perkembangan Ajaran Tarekat Naqshabandiyah Khalidiyah di Minangkabau. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.