LKK_YOGYA2017_ISLAH27

KUMPULAN TEKS SEJARAH NABI

 

LKK_YOGYA2017_ISLAH27

Bhs. Arab/Jawa

Aks. Arab/Pegon

Prosa/nadham

SEJARAH

38 hal/23 baris/hal

21 x 17 cm

18 x 15 cm

Kertas Bergaris

 

Naskah ini berisi beberapa teks. teks pertama, berjudul Aqaid al-Nasfiyyah. Pemilik dan penyalinnya adalah Muhammad Muqri bin Kafrawi Tegalsari Solo. Teks ini berbicara mengenai definisi ilmu dan bentuk-bentuknya. Ditulis dengan bahasa Arab dan dengan model prosa.

Teks kedua, berjudul fann al-madih. Teks yang disusun dengan model nadham. Isinya tentang pujian kepada Rasulullah. Ditulis dengan dengan bahasa Arab serta telah diberi makna gandul dengan memakai bahasa Jawa aksara Pegon. Model ini merupakan teks yang pada mulanya merupakan bahan para santri dalam ngaji di pesantren. Teks ketiga, berjudul Matn Burdah. Teks ini isinya merupakan pujian kepada Rasul yang ditulis dengan metode nadham. Teks keempat berjudul Matn al-Syiibaaniyyah.  isinya tentang ilmu tauhid. Ditulis memakai bahasa Arab dan dengan model nadham. Teks kelima berjudul Matn al-Bajuri. Isinya tentang tauhid. Ditulis memakai bahasa Arab dengan model prosa. Teks-teks ini disalin oleh Muhammad Muqri bin Kafrawi Solo.

Naskah ini ditulis di atas kertas bergaris dengan tinta warna hitam. Dijilid dengan benang. Terdiri dari 1 kuras dengan jumlah halaman 38 halaman. Masing-masing halaman rata-rata terdiri dari 23 baris. Ukuran kertas adalah 21x17 cm sedangkan ukuran teks tidak beraturan, namun rata-rata 18 x 15 cm. Naskah dalam kondisi baik dan masih terbaca. Naskah ini merupakan koleksi masjid di Komplek Pesantren Popongan, Klaten.

 

Kutipan awal :

Bismillahirrahmanirrahim. Al-nasfiyah. Qala ahl al-haqqi haqa’iq al-asy’ya’i tsabitatun wa al-ilm biha mutahaqqiqun khilafan lissufasthaiyyati. Wa asbabu al-ilmi lilkhalqi tsalatsatun: al-hawasu al-saliimatu, wa al-khabaru al-shadiqu, wa al-aqlu.

 

Kutipan akhir :

... wa afdlalu al-salati wa atimmu al-taslimi ‘ala sayyidina wa maulana muhammad khatami al-anbiyai wa al-mursalin wa ala alihi wa shahbihi ajma’in. Subhana rabbika rabbi al’izati ‘amma yasifun wa salamun ‘ala al-mursalin wa al-hamdu lillahi rabbi al-‘alamin. Muhammad muqri tegalsari solo.