LKK_YOGYA2017_ISLAH23

HADIS AL-MAUTA WA ASYRATU AL-SA’AH

 

LKK_YOGYA2017_ISLAH23

Bhs. Arab/Jawa

Aks. Arab/Pegon

Prosa/nadham

SEJARAH (SIRAH)

56 hal/12 baris/hal

21 x 17 cm

18 x 15 cm

Kertas Bergaris

 

Naskah ini berisi beberapa teks. teks pertama, berjudul Hadis al-mauta wa asyratu al-sa’ah yang ditulis oleh Muhammad Hasyim ibn Muhammad Asy’ari  Jombang. Di salin oleh Abdul Jabbar Lasem, selesai pada tanggal 13 Maulid 1344 H. isinya tentang kehidupan umat Islam di Jawa dalam konteks fikih, kalam, dan tasawuf serta gerakan pemikiran modern serta puritan Islam. Ditulis dengan memakai bahasa Arab.

Teks kedua, teks tentang ilmu nahwu, tetapi tidak disertasi judul, serta disebutkan penulisnya. Ditulis dengan memakai bahasa Arab. Tetapi tampaknya teks ini ditulis belum selesai.

Naskah ini ditulis di atas kertas bergaris dengan tinta warna hitam. Dijilid dengan benang. Terdiri dari 1 kuras dengan jumlah halaman 56 halaman. Masing-masing halaman rata-rata terdiri dari 12 baris. Ukuran kertas adalah 21x17 cm sedangkan ukuran teks tidak beraturan. Naskah dalam kondisi baik dan masih terbaca. Naskah ini merupakan koleksi masjid di Komplek Pesantren Popongan, Klaten.

 

Kutipan awal :

Bismillahirrahmanirrahim. Al-hamdu lillahi al-lazi la radda liqadla’ihi wa la mani’a li’atha’ihi wala nihayata lini’amihi wa al-a’ihi hudan wa ashal wawaqqafa wa hadala wa an’ama fajzala falahu al-hamd ’ala manitihi wa lahu al-syukru ‘ala ni’amihi wa nas’aluhu al-‘afiyata min niqamihi wa salawatuhu al-da’imah al-zakiyah wa taslimatihi al-kamilah al-namiyah ‘ala nabiyyi al-rahmah wa tamami al-ni’mah wa miftahi al-khairi wa ‘ismah sayyidina muhammadin al-ummiyyin wa ala alihi al-thayyibin wa ashhabihi al-akramiyyin.

Amma ba’du faqad kana muslimu al-iqthar al-jamiyyah fi al-zaman al-salifah al-haliyah muttafaqi al-ara’i wa al-mazhabi muttahizi  wa al-masyrabi fakulluhum fi al-fiqh....

 

Kutipan akhir :

Ilmu al-arabiyah. 

Ilm al-‘arabiyah shana’ah ta’rifu biha ahwal al-kalimati al-‘arabiyah inda ifradiha wa tarkibiha wa al-gharadi min ismah al-mutakallim wa al-katib ‘an al-khata’ fi al-kalam wa al-kitabah wa huwa qismani qismun yubhasuhu zata al-mufradat wa yusamma al-sharf wa al-tsani yubhastu ‘an ahwal al-murakkabati wa yusamma al-nahwi...[