LKK_YOGYA2017_ISLAH05

BAHJAH AL-HAWI TAISIR NADM MATN AL-TAHRIR

 

LKK_YOGYA2017_ISLAH05

Bhs. Arab

Aks. Arab

Nadhm

FIKIH

168 hal/24 baris/hal

21 x 17 cm

17,5 x 10 cm

Kertas bergaris

 

Naskah ini merupakan kumpulan teks. Teks pertama, berjudul Bahjah al-Hawi karya Zainuddin Abi Hafz Umar ibn al-Waridi. Teks ini berisi tentang ulasan masalah-masalah fikih, seperti bab taharah, ibadah salat, syarat rukun dan shalat serta aneka jenis salat, bab muamalah, fikih munakahat. Teks ini disalin oleh Muhammad Muqri Ibn Ahmad Kafrawi Solo pada tahun 1311 H.

Teks kedua, berupa naskah khutbah salat Istisqa’. Teks ini, keseluruhnnya ditulis dalam bahasa Arab dan diletakkan di bagian akhir dari naskah ini. Mengacu pada jenis tinta yang dipakai, karakter jenis khat yang digunakan, patut diduga, teks khutbah ini ditulis tidak secara bersamaan dengan teks yang pertama.

 

Alas naskah ini berupa kertas bergaris. Terdiri dari 14 kuras, masing-masing-masing kuras rata-rata terdiri dari 12 lembar. Jadi jumlah keseluruhannya, naskah ini terdiri dari 168 halaman. Seperti umumnya jenis kertas bergaris, di dalamnya  tidak terdapat watermark maupun countermark. Ukuran naskah 21 x 17 cm. kondisinya masih utuh, tetapi antar kuras tidak lagi menyatu dalam jilidannya. Sampulnya terbaut kertas tipis warna biru tua dan oleh pemilik naskah diberi sampul koran bekas. Naskahnya tersimpan di kompleks masjid Popongan, Klaten, Jawa Tengah.

Adapun teksnya berukuran 17,5 x 10 cm. Pada setiap halaman rata-rata terdiri dari 24 baris. Teksnya ditulis dengan jenis khatkh naskhi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Di dalamnya disertai nomor halaman yang ditulis dengan rapi dan konsisten. Dengan memperhatikan pada adanya makna gandul yang ada pada tiap-tiap bait, patut diduga naskah ini pada mulanya dipakai oleh penyalin atau pemiliknya mengaji di pesantren.

 

Kutipan awal :

....bismillāhirraḥmānirraḥīm.

Qāla al-faqīr ‘umar ibn  al-waridī # al-ḥamdu lillāhi atamma al-ḥamd

Wa afḍala al-ṣalāti lil anjābi # Muḥammadin wa al-āli wa al-aṣḥābi

Wa ba’du al-‘ilmu ‘aḍīm al-manzilah # qad iṣṭafā allāhu khiyār al-khalq lah

 

Kutipan akhir :

.... ṭāhir al-abā’i żi al-khalq al-ḥamīdi # qāhir al-a’dā’i  bi al-baṭsyi al-syadīdī

Nāfiżu al-arā’i żi al-qaul al-sadīdi # lā yuzālu al-dihri fīnā lā yuzālu

Muż badat tazrī ‘uqūd al-darri nasqā #  yamliku al-albāba minha al-ḥusn raqā

Qultu fī tārīḥihā  bi al-ṭab’i ḥaqqa # bahjah al-ḥāwi hauta a’lā kamāla