LKK_YGY2016_ISL15

KITAB FIKIH

 

LKK_YGY2016_ISL015

Bhs. Arab

Aks. Arab

Prosa

Fikih

358 hal/ 10 baris/  hal

21 x 17   cm

17 x 15   cm

Eropa

 

Naskah ini berjudul Kitab Fiqh yang tulis oleh Ibn Yusuf Abdul Jalal al-Jawi Sedayu, pada tahun 1240 H, namun tidak ada keterangan siapa pengarangya. Naskah disimpan di Yogyakarta dan merupakan koleksi dari Islah Gusmian.

Secara umum naskah dalam kondisi cukup baik dan terbaca, namun tidak lengkap, karena pada lembar-lembar awal tidak dimulai dengan halaman pertama dari teks. Naskah ditulis di atas kertas Eropa tetapi di dalamnya tidak terdapat watermark dan countermark. Dijilid dengan benang dengan sampul warna coklat yang terbuat dari kulit. Tebal naskah adalah 596 halaman terbagi menjadi 19 kuras. 

Ditulis dengan tinta warna hitam dan merah. Warna merah dipakai pada kata-kata yang berada di awal pembahasan atau satu pokok pikiran.  beraksara Arab, berbahasa Arab dan jenis khatnya adalah naskhi.

Teks ini menjelaskan tentang fiqh. Di dalamnya dijelaskan berbagai topik, seperti bab fikih bersuci, beragam jenis air, fikih mu’amalah, dan tema-tema yang lain. Melihat deri model penulisannya, naskah ini merupakan teks syarah atas kitab tertentu yang disertai dengan argumen dan logika yang kuat.

 

Kutipan awal :

…bādālí al-muhmalati…..ibdalahumā bi al-zāyi al-mu’jamati lā awlā wa lā niyā fíhi mā ba’dahū liana al-wadí’ata min syaniyān ‘adamu al-malakā wa al-murādu wa la’alla al-murādu bi ‘ārifína ‘alā al-ḥaqíqati al-lāzimi lahā ‘ilmu al-syarí’ati

fí wakhḍi mimmā qablahū wa al-lathābifi jumi’a lahū lathífatun wa la’alla al-murādu bihā mā yaẓlimūna ‘alaihi min asrāri lillāhi al-khafiyyati ‘alā ghairihim, bidailin annahū ja’alahum min ahli al-imhāmi ay…al-umūri fi al-qalbi min ghairi naẓarin wa istidlāli…..wa waqafa al-‘āmilína ay aqdaru ḥilmin ‘alā al-qiyāmi……bi al-‘ibādati lailān wa nahārān fa al-murādu bi mahri al-naumi ‘adamu al-ghaflati al-latí hiya a’lamu minhu wa laisa li al-naumi laźźatun lā al-nāimu lā aḥsāsa lahū qauluhū…al-muḥibbína ilā akhírihi….al-imānu qulūbuhum fasta’nisū…falyaftū ilā mā siwāhu qaulun ‘alā jazílin al-in’āmu ay ‘alā al-ni’ami al-kaṡiri al-wāshilati…

 

Kutipan akhir :

Wa Allāhu a’lamu subḥānahū wa ta’ālā i’lam bi al-shawābi wa Allāhu al-marji’u wa al-ma’ābi…. Wa kāna al-farāgh min hāźihí al-nuskhah al-mubārakati yaum al-khams al-mubārak waqt al-dhuha fí syahri jumādí al-ṡāní al-mubārakati rābi’ ‘asyara……sanah ……….. wa arba’ūna min al-hijrati al-nabawiyyah…….. afḍalu al-shalāti wa al-salāmu wa katabahā al-‘abdu al-faqíru al-ḥaqíru ilā Allāhi subḥānahū wa ta’ālā muqallidun ibnu yūsū abdu al-jalāl al-jāwi sayyid….al-Syuf’ar raḍiya Allāhu ta’ālā ‘anhu maźhabatā ghafara Allāhu lanata wa lil mu’minína wa liman alghahā aw aqrāhā aw thālihun fíhā aw shaḥíḥun fíhā syaian wa liman da’ā lahum bi al-maghfirati amíní…wa likulli al-muslimína ajma’ína wa al-ḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamína.