LKK_YGY2016_ISL05

 

KITAB AL-MAALLI

 

LKK_YGY2016_ISL05

Bhs. Arab

Aks. Arab

Prosa

Fikih

138  hal/25 baris/hal

32 x 21  cm

28 x 14  cm

Eropa

 

Naskah ini berjudul Kitab Al-Maalli. Mengacu pada keterangan internal teks, naskah ini selesai disalin pada malam di hari Jumat, bulan Ramadlan. Pemiliknya bernama Syuhdi Lasem.

Naskah disimpan di Yogyakarta dan merupakan koleksi dari Islah Gusmian. Secara umum, naskah dalam kondisi lusuh, kotor, dan tidak lengkap. Halaman pertama tidak ada dan beberapa bagian telah terkoyak. Informasi tentang judul naskah dan nama pengarang terdapat dalam kolofon yang ada di bagian akhir teks.

Bahan yang digunakan sebagai alas naskah adalah kertas Dluwang. Dijilid dengan benang, tetapi sampul naskah telah hilang. Naskah setebal 138 halaman ini terdiri dari 10 kuras dan berukuran 32 x 20 cm.

Teksnya ditulis dengan tinta warna merah dan hitam dengan tanpa kata alihan dan juga tanpa nomor halaman.  Warna merah dipakai untuk teks utama, sedangkan warna hitam untuk teks penjelas atau syarah. Jenis khat yang dipakai adalah Naskhi.  Bahasa yang dipakai adalah Arab dengan aksara Arab. 

Teks ini menjelaskan tentang topik-topik yang ada dalam bidang kajian fikih, seperti hukum pernikahan, tata caranya serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

 

Kutipan awal :

... wasawāun kānat bijadīdah jiratan au ummatan wa qīla madaa .... min ghoirihi ... qabla ... al-subḥu walau nā ... ‘alā sab’i al-ziyādah lanā khuriyat wa każā alwanu ... ‘ala al-ṡuluṡi khairihā allah ... żimmatuhā ... biiżnihi al-akhyāar ... jadduhā bighairi

 

Kutipan akhir :

... Wa al-ṡanī yasyruthu rad}ammāhā ka al-mukātabah wahānī al-rauḍah kā ashlihā qaulāni ṡānīhimā qad ..... wa rahnuhā wa habbanuhā falā yashiḥḥu syai’ min żakal fī al-rad}ā taslīẓ ‘ala al-ba’i walau tawalladat min zaujī au zināf al-walad li al-sayyid ya’tiqu bimautihi kahiya tabi’ānī fī ḥaqqi al-ḥurriyah wa aulādihā qabla illā subulā

Wa min zinā au zauji lā yaqiquna bimauti al-sayyid wa habi’ihum liannahu ḥaddun ṡawā qabla ṡubūt al-ḥurriyah lil um wa ‘itqu al-mustauladah min ra’si al-māli wa in kāna al-ista’īlād fī maraḍi al-mauti nazala manzilata istihālak istihāka al-māl bi infāqihi fi al-żāti wa al-syahawāti wa yaqdimu ‘itquhā ‘ala al-duyūn tammat al-kitāb al-musammā bi al-mahālī fī lailati al-jum’ati fi al-syahri ramaḍāna wa shāhib al-kitāb Aḥmad Syahdi