LKK_JKT2017_HAJ013

WAṢĀYA  IBN JINDĀN AWṢĀ BIHĀ  AHLAHU WA AULĀDAHU WA ARFĀQAHU

 

LKK_JKT2017_HAJ013

Bhs. Arab

Aks. Arab

Prosa

SJ

167 hal/20 baris/hal

21 x 17 cm

18 x 10 cm

Kertas Bergaris

 

Naskah ini berjudul Waṣāya Ibn Jindān Awṣā bihā ahlahu wa aulādahu wa arfāqahu.  Nama Pengarangnya adalah Abi al-Asybal Salim ibn Ahmad ibn Jindan. Naskah ini berasal dari Jl. Otista Jakarta Timur, sekarang naskah ini menjadi milik Habib Ahmad ibn Novel ibn Salim dan disimpan di Pesantren Al-Fachriah Ciledug Tangerang Banten.

Naskah ini berjumlah  84  lembar, 167  halaman yang setiap halamannya terdiri dari 20 baris, panjang dan lebar naskah  21 x 17 cm sedangkan panjang dan lebar teks 18 x 10 cm dan di dalamnya tercantum  penomoran halamannya. Naskah ini berbahasa Arab dan  ditulis menggunakan aksara Arab dengan jenis Khat Naskhi, tulisannya berwarna biru, kondisi fisik naskah ini baik dan terjilid rapi.

kitab ini berisi tentang wasiat Habib Salim ibn Jindan kepada keluarganya,anaknya dan kerabatnya,di antaranya :tentang aqidah,mencintai hadits dan menyebarkannya dan mengajarinya dalam majlis majlis,mencintai sunnah dan banyak lagi nasihat-nasihat beliau yang sangat manfaat.

 

Kutipan awal :

Bismillāhirraḥmānirraḥīm hāżā mā awṣā bihi Abdullahibn Abdullahal- faqī r ilaihi al-muftaqir ila raḥmatihi wa ‘afwihi Abu Muhammad Badruddin Abu al- Faḍā’il Sālim ibn Ahmad ibn al- Husaini ibn Ṣāliḥ ibn Abdullah ibn  jindān ibn Abdullah ibn Umar ibn Abdullah ibn Syaikhān ...,

 

Kutipan akhir :

... ‘an Umar ibn khaṭāb raḍiyallāhu ‘anhu qāla qāla rasūlullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa ālihi wa sallam anna min ‘ibādillāh...mā hum bi anbiyā’i wa lā syuhadā’i yuqbaluhum al-anbiyā’ wasy syuhadā’ yaumal qiyāmati bi makānihim minallāhi ‘azza wajalla  faqāla rajulun ... (AF)