LKK_CRB2017_BNP011

SYARAḤ BAFAḌAL

 

LKK_CRB2017_BNP011

Bahasa Arab

Aksara Arab

Prosa

FIKIH

 

348 hal/19 baris/hal

35 x 21 cm naskah

24 x 13 cm teks

Eropa

 

Teks matan dalam naskah ini dikarang oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Bafadal Al-Hadrami sebagaimana tertulis di kutipan awal naskah,  sedangkan penyalinnya tidak diketahui, demikian juga usia naskahnya tidak diketahui. Naskah ini disimpan di Buntet Pesantren, RT/RW. 03/15, Mertapada Kulon, Astanajapura, Cirebon 45181 Jawa Barat, naskah ini milik Buntet Pesantren Cirebon. Teks ditulis di atas kertas Eropa dengan watermark bergambar singa bermahkota  Pro patria dan coutermarknya tertulis “concordia”,  kondisinya cukup baik, tulisan terbaca, dan lengkap, jilidanya  dijahit dengan benang, dengan jumlah kuras ada 14, masing-masingnya berisi 8 lembar kertas, jumlah halaman total 348, tidak ada penomoran halaman, tetapi ada kata alihan di setiap halaman verso.  Teks ditulis dalam aksara Arab dan dalam bahasa Arab, menggunakan tinta warna hitam dan merah sebagai rubrikasi, tidak ada halaman yang kosong.

 

Isi ringkas naskah :

Menjelaskan tentang hukum fikih (syariat islam) seperti bab taharah,  bab salat, bab janazah, bab itikaf, bab puasa, dan lain-lain     

 

Kutipan awal :

bismillāhi al-raḥmani al-rahīm, wa bihī nasta'inu. Al-ḥamdulillāhi rabbi al-'alāmina ḥamdan yuafi ni'amahu wayukāfi mazidahu ya rabbana laka al-ḥamdu kamā yanbagi lijalāli wajhika wa 'aẓimi sulṭānik (Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan puji yang menunaikan segala nikmat-nikmatNya dan mencukupi segala tambahan nikmatNya, wahai Tuhanku, hanya untukMu segala puji itu sebagaimana yang patut bagi kebesaran zat-Mu dan agungnya kekuasaan-Mu).

 

Kutipan akhir :

māsya’allāhu kāna wa mā lam yasyā lam yakun, walā ḥaulā walā quwwata illā billāhi al-'aliyyi al-'aẓīm. Tammat haẑa al-kitāb. (Sesuatu yang Allah kehendaki pasti ada (terjadi) dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki pasti tidak ada (tidak terjadi). Tiada daya dan upaya kecuali dengan [pertolongan] Allah. Kitab ini telah sempurna). (ALF)