LKK_CRB2017_BNP010

MATAN BAJURI

 

LKK_CRB2017_BNP010

Bahasa Arab

Aksara Arab

Prosa

ILMU TAUHID

172 hal/7 baris/hal

26 x 18 cm naskah

21 x 12 cm teks

Eropa

 

Naskah ini dikarang oleh Ibrahim Al-Bajuri sebagaimana tertulis di Kutipan awal naskah,   sedangkan penyalinnya tidak diketahui, demikian juga usia naskahnya tidak diketahui. Naskah ini disimpan di Buntet Pesantren, RT/RW. 03/15, Mertapada Kulon, Astanajapura, Cirebon 45181 Jawa Barat, naskah ini milik Buntet Pesantren Cirebon. Teks ditulis di atas alas kertas Eropa dengan watermark bergambar singa bermahkota  Pro patria dan coutermarknya tertulis “EP”,  kondisinya cukup baik, tulian terbaca, dan lengkap, jilidannya  dijahit dengan benang, dengan jumlah kuras ada 12, masing-masingnya berisi 10 lembar kertas, jumlah halaman total 172, tidak ada penomoran halaman, tetapi ada kata alihan di setiap halaman verso.  Teks ditulis dalam aksara Arab dan dalam bahasa Arab, menggunakan tinta warna hitam, ada  4 halaman yang kosong.

 

Isi ringkas naskah :

Naskah ini membahas ilmu tauhid, yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul-Nya, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul-Nya, dan juga sifat yang boleh bagi Allah dan Rasul-Nya.

 

Kutipan awal :

bismillāhi al-raḥman al-rahīm, al-ḥamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn wa al-ṣalātu wa al-salāmu 'ala rasūlillāh ṣalallāhu 'alaihi wasallam. Wa ba'du fayaqūlu faqīu raḥmati rabbihi al-khabīr al-baṣir ibrahīm al-Bajūri ẑu al-taqṣir..(Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga atas Rasulullah saw. Setelah itu, berkatalah orang yang mengharapkan rahmat Allah yang Maha Waspada dan Melihat, Ibrahim al-Bajuri yang memiliki kekurangan...)

 

Kutipan akhir :

gafarallāhu lana wa li walidina wa al-muslimīn ajma'in (Semoga Allah mengampuni kami dan kedua orang tua kami dan orang muslim semuanya). (ALF)