LKK_CRB2017_BNP005

[MASAIL AS-SAMARQANDI]

 

LKK_CRB2017_BNP005

Bahasa Arab

Aksara Arab

Prosa

BUNGA RAMPAI

 

24 hal/15 baris/hal

35 x 21 cm naskah

2 x 12 cm teks

Buram

 

Pengarang teks Abu Lais As-Samarqandy, penyalinya tidak diketahui, juga usianya,  tempat penulisanpun tidak diketahui. Naskah ini disimpan di Buntet Pesantren, RT/RW. 03/15, Mertapada Kulon, Astanajapura, Cirebon 45181 Jawa Barat, naskah ini milik Buntet Pesantren Cirebon. Teks ditulis di atas kertas buram, kondisinya rusak, tidak lengkap, tulisan terbaca, lepas jilidannya, dijilid jahit dengan benang tanpa sampul, dengan jumlah kuras ada 1, masing-masingnya berisi 12 lembar kertas, jumlah halaman total 24, tidak ada penomoran halaman, tetapi ada kata alihan di setiap halaman verso.  Teks ditulis dalam aksara Arab dalam bahasa Arab, menggunakan tinta warna hitam dan merah untuk rubrikasi, ada 4 halaman yang kosong.

 

Isi ringkas naskah :

Menceritakan tentang kitab masail karya dari Abu Lais As-Samarqandi di antaranya ialah masalah keimanan, pohon iman, bentuk dan cara iman, bagian-bagian iman, hukum, dan hal-hal lain yang menjadi dasar agama.

 

Kutipan awal :

Bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi, al-ḥamdulillāh rabbi al-'ālamīn, wa al-ṣalātu wa al-salāmu 'alā sayyidinā wa maulāna Muḥammadin khātamin nabiyyin, i'lam anna al-'ilma imma taşawurrun wa imma taşdiqun (Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala Puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, shalawat dan salam semoga selalu kepada gusti dan pemimpin kami Muhammad sebagai Penutup para Nabi. Ketahuilah bahwa ilmu itu adakalanya penemuan dan adakalanya pembenaran)

 

Kutipan akhir :

qaala: al-zuhdu śalāśatu aḥrūfin; zā’u, wa hā ‘u, wa dālu. Fa al-zāu zādun fi al-ma'ād, wa al-hāu hadyun fi al-dīn, wa al-dālu dawāmuhu fi al-ṭā'ati (Dia berkata: kata zuhud itu terdiri dari tiga huruf; za, ha, dan dal. Dal maknanya perbekalan ke tempat pulang (akhirat), ha maknanya petunjuk dalam menjalankan agama, dan dal maknanya senantiasa selalu dalam ketaatan). (ALF)