LKK_Cirebon2015_AMB01

[KITAB AWAMIL]

 

LKK_Cirebon2015_AMB01

Bhs. Arab

Aks. Arab

Prosa

BA

88hal/7baris/hal

27x18 cm

Kertas Daluwang

 

BAHASA

Pengarang dan penyalin tidak diketahui, tahun penulisan naskah tidak diketahui, tinta warna hitam dan merah, gaya khatnya naskhi, ditulis di atas alas kertas dluwang, kondisi fisik naskah rusak, bagian depan kotor, ada yang lepas, Jilidan dengan dijahit benang, sampul sudah lepas, tidak ada watermark. Kolofon tidak ada, tidak ada penomoran halaman, ada garis panduan, dan tidak ada halaman yang kosong.  

Ukruan naskah adalah 27x18 cm ukuran teks adalah 14x9 cm. Pemilik naskah adalah Keraton Kanoman Cirebon, Jl. Lemahwungkuk, Cirebon, saat ini naskah disimpan di kediaman Ratu Raja Arimbi Nutrina, BTN Jembar Agung B.36  Jl. Perjuangan Majasem Kota Cirebon. Naskah merupakan Pusaka dari Keraton Kanoman , turun-temurun

Isi Ringkas teks :

Menjelaskan tentang ilmu Nahwu, ilmu tata bahasa Arab, dengan metode AWAMIL, sebab-sebab yang mempengaruhi perubahan akhir kata. 

Awal teks: bismillahirrahmanirrahim. Al-awamilu fi al-nahwi (hlm. 4 baris ke-1) [Awamil di dalam ilmu Nahwu].

Tengah teks: wa amma al-mubtada (hlm. 38 baris ke-1-2) [Adapun yang dinamakan Mubtada (kata permulaan) itu ialah....]

Akhir teks: Allahumma ij'alni mi al-tawwabina (hlm. 87 baris-ke5) [Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat].