LKK_CIAMIS2013_MLM16

DOA SAEFI

 

LKK_CIAMIS2013_MLM16

Bhs. Arab

Aks. Arab

Prosa

DO

8 hal/11 baris

17.x 11 cm

Kertas Eropa

 

 

Naskah ini berjudul “Asal-usul Bupati Galuh”. Judul tersebut terdapat pada halaman lembar pertama, ditulis tangan dalam huruf latin tinta biru. Naskah ini ditulis paa kertas bergaris, yaiu sebuah buku tulis dengan sampul warna biru tua, tanpa menyebutkn penulisnya. Kondisi kertas sudah agak usang, sudut dan pinggiran kertas agak kriting, tulisan sebagian sudah sulit dibaca. Teks naskah seluruhnya mengunakan bahasa Sunda wiwitan, dengan ketebalan naskah 20 halaman, setiap halaman terdiri dari 26 baris, tanpa mencantumkan nomor halaman. Naskah dijilid dengan benang kawat yang kondisinya sudah karatan.

Pada lembaran pertama tertulis: “Kenging nurun tina buku tjarita Dipati Padakarta, kadjadian dina taun Walanda 1625, dikaluarkeun ku Chapur’s Bibliotheer ,Singaparna... Tasikmalaya. Kening [Nata] Koesoema Imbanagara, Ciamis. Asal-usul toeroen-toeroenn para Bupati Galuh. Maha Prabu Tjiptapermana ka II Radja Galuh, katelah Ratu Kaman-mana... ieu Ratu Kamana ngadamel karatona di Saratengah,tempatna aya di tanah desa Manggala distrik Rantjah.. Ciamis.Djoemenengna Raja ti tahun 1610 dongkap ka tahun 1619, dina tahun 1614 andjeunna ngamimitian  ngawoula ka Sultan Mataram.

Naskah “ Silsilah Raja Galuh” isinya memaparkan silsilah Raja-Raja Galuh yang pernah berkuasa di Priangan Timu, yang pusat kerajaannya di daerah Ciamis. Raja Galu I (Pertama) bernama Prabu Ciptapermana yang berkuasa tahun  1610 -1619 Masehi atau. Pada tahun 1614 ia berkhidmat kepada Kesultanan Mataram, yang berkuasa saat itu adalah Sultan Agung  Adimataram atau Cokrokusumo. Ia masuk Islamkeika berdirinya Kasuhunan Gunung Jati Cirebon. Sepeninggalnya,ia digantikan oleh puteranya beranama Sang Jati Panuhun menjadi  Raja Galuh yang ke-II (kedua) adalah putra pertama. Bupati Galuk terakhir atau bupai keyang 17 bernama Raden Goertika, berkuasa 1903…          

Akhir naskah ini menerangkan,bahwa: [9].“ Raden Pranatakoeseema... lahir 30/31 Yuli 1892 /5 Muharram 1821, Saptoe ka Mingggoe jam setengah tiga [24.30]di Tjiamis. [10]. Nyi Rade Gartika lahir 5 ka 6 Agustus 1892/29 Muharram1311 Hijrah, Ahad Pon djam 5 peuting di Tjiamis. [11]. Raden Geormkita Koesoemasoebrata lahir 22 Maret 1895[Masehi] /25 Ramadlan [1312] Hijrah, Djumaah legi djam1beurang di Ciamis. [12]. Nyi Raden Roekmitaningrat, lahir 11 ka 12 Yuni 1896 [1 Moeharam1312  malem Kemis ka Djoemah paing ka pon... (ZAI)