LKK_CIAMIS2013_MLM15

PELAJARAN SYARIAH

 

LKK_CIAMIS2013_MLM15

Bhs. Arab

Aks. Arab

Prosa

FQ

96 hal /13 baris

17 x 11 cm

Kertas Eropa

 

Naskah ini berjudul “Pelajaran Syariah”. Judul tersebut terdapat pada kulit muka naskah ditulis tangan tinta hitam. Demikian juga teks naskah ditulis dengan tangan, tinta warna hitam pada kertas bergaris. Kondisi kertas dan teks naskah cukup baik dan terang mudah dibaca. Naskah dijilid dengan benang, sampul warna kream, dengan ketebalan 96 halaman, setiap halaman terdiri dari  13-14 baris, tanda mencantumkan nomor halaman atau kode lain ke halaman berikutnya. Teks naskah segaian besar mengunakan bahasa Arab, huruf Arab, sesekali terdapat penjelasan dengan bahasa Indonesia huruf latin tinta biru.

Halaman pertama naskah tertulis: “Wamā umirū illā liyaʽbudū Allāha mukhliṣīna lahu al-dīn hunafā-a wa yuqīmūna al-ṣalāta wa yuʽtu alzakāta wa żālika dīnu al-qayyimah. Wa qad mannā ilā mā ʽamilū min ‘amali faja’alnā habā-an mansyūrā (al-Qurān 23). Yansyuru yauma al-qiyāmati min kulli harakatī al-aʽbdu walaʽin ṣafarta ṡalāṡa dawāwīnu. Fa ammā dīwānu al-awwali lmmā. Immā dīwānu alṡānī kaifa/ wa ammā dīwānu al-ṡāliṡu liman...

Naskah pelajaran syariah ini menyangkut masalah ibadah, antara lain: 1) Bid’ah; 2) Musyrik; 3)Amanah; 4) Memakmurkan masjid; 5) Dua ketika msuk masjid; 6) Tukun Islam; 7) Rukun iman; 8) Besuci dari hadast dan najis; 9) Wudhu; 10) Dua setelah Azan; 11) Waktu-waktu shalat; 12) Shjalat sunnah; 13)  Azan dan qomat; 14) Bab tentang hari qiyamah; 15) Plajaran puasa; 16) Solat siunah; 17) Najis; 18) mandi; 19) Hukumnya anak kecil; 20) dst.

 Lembar terakhir dari naskah pelajaran Syariah tertulis: “ al-Nikāh. qāla Allahu taʽālā: zuyyina linnāsi ḥubbu al-Syahwāti min al-nisā-i. qāla āllah taʽālā: walā tankiḥu al-musyrikīna ḥattā yuʽminna wala ʽabdun muʼminun khairun min musyrikin walau aʽjabatkum ulāika yadʽūna ilā al-nāi wa Allahu yadʽū ilā al-jannati wa al-magfirati bi-iżnihī wa yubayyinu āyātihī linnāsi laʽallahum yatażakkarūna... (ZAI)