LKK_CIAMIS2013_MLM03

TAUHID

   

LKK_CIAMIS2013_MLM03

Bhs. Sunda

Aks. Jawi

Prosa

TH

150hal /22 baris

17.x 11 cm

Kertas Eropa

 

Judul naskah ini tidak terdapat pada kaper, yang ada hanya nama pemilik naskah bernama  Malik Makmun, alamat: Kawali Ciamis. Nama tersebut dijumpai pada kulit muka naskah, berikut tahun penulisan 1945. Sementara pada kulit belakang tertulis ayat Al Quran berupa doa, yaitu: “ Rabbanā Lā Tuzig Qulūbanā Baʽda iż Hadaitana.... Adapun bahasa yang dipakai meliputi dua jenis bahasa, yaitu bahasa Sunda dipakai ketika memberi penjelasan. Sedangkan bahasa Arab dipakai ketika menulis Al Qur’an dan Hadis. Naskah seluruhanya ditulis  dengan huruf Jawi, Pegon atau huruf Arab Melayu, tulis tangan dengan tinta warna hitam.

Ketebalan naskah  seluruhnya 150 halaman, dimana setiap halaman terdiri dari 22-27 baris dengan tidak mencantumkan nomor halaman, juga tidak menggunakan tanda sambung ke halaman selanjutnya. Naskah ditulis pada kertas HVS yang sudah agak usang, warna putih kecoklatan. Naskah masih bisa dibaca, tulis tangan dengan tinta hitam.

Pada halaman pertama tertulis: ”Bismillāhirraḥmānirraḥīm (بِسمِ اللهِ), ngamimitin kuring... alap berkah ku jenengan Allah Swt.  Arraḥmān (الرَّحْمٰنِ ) anu Maha Murah anu masihan....didunia Arrahim (الرَّحِيْم ) Anu Maha Asih katu saeutik masihan.... di akhirat. Bedana huruf dina Rahman jeung Rahim, Hiji anu nandakeun bedana harti Arrahman jeung Arrahim, sabab ceuk qoidah, Liannaha ziyadatan Allafḍi tadullu ʽalāY ziyadatil Maʽnā  (لِاَنَّهَا زِيَادَ ةَ الَّلفْظُ تَدُلُّ عَلٰى زِيَادةِ الْمَعْنٰى ) Hartina saestuna nambahna huruf nuduhkeun kana nambahna ma’na. Naon sababna anu di tonjolkeun teh lafaḍ Arrahman jeung Arrahim henteu anu sejena, Kusbab sakabeh.... moal dsebut rahmaniyah jeung rahimiyaahna Allah Swt...

Naskah tauhid ini merupakan terjemahan dari kitab Tijan Addari, yaitu kitab tauhid yang wajb dibaca oleh para santri pemula di pondok-pondok pesantren. Kitab ini membahas masalah tauhid,  mengesakan Allah Swt melalui kajian 20 sifat Allah yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan 1 sifat Allah yang jaiz. Penjelasannya menggunakan dua dalil, yaitu :

1)   Dalil Aqli adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran, dengan cara mengemukakan contoh-contoh yang dapat dimengerti oleh akal.  Disamping itu dalil utama yang pasti dari Al Qur’an dan Hadis yang disebut

2)   Dalil Naqli. Selain membahas sifat sifat bagi Allah Swt, juga membahas asal usul kata Allah Swt dan siapa yang memberi nama Allah Swt. Dalam hal ini uraiannya diperkuat dengan bahasan masalah sifat Rahman dan Rahim Allah Swt...

Bunyi naskah pada halaman 150 berbunyi: ”Lumpatan [lulumpatan] sakabeh jalma muruna ka Kangjeng Nabi (Muhammad) menta tulung jeung syafaat. Kangjeng Nabi Saw teras sujud, sujud ka Yang Agung nyuhunkeun syafaat Gusti. Gusti Allah teh nembalan: Pek ku anjeun syafaaatan. Jengkat tina sujud Kangjeng Nabi teh ngorejat narajang..... (ZAI)