LKK_BANTEN2013_MBG03

[I’rab Jurumiyah]

 

LKK_Banten2013_MBG03

Bhs. Arab

Aks. Arab

Prosa

TB

32 hal/19 baris/hal.

22 x 18 cm

Kerta Hvs

                                                                                            

Naskah ini berisi satu teks, yaitu naskah yang berisikan tentang pelajaran bahasa Arab. Naskah didapat dari salah seorang warga yang berada di Banten Girang, naskah kurang lengkap, ada beberapa halaman awal dan akhir yang hilang, penulis dan penya­lin­nya tidak disebutkan.

Naskah ini tidak memiliki nomer halaman, memiliki kata alihan, tidak berlilustrasi dan iluminasi, hanya dihiasi dengan garis pinggir (frame), berupa 3 garis panjang saja. Naskah ditulis diatas kertas HVS polos tanpa watermark dan counter mark, dan ditulis dengan tinta hitam dan merah.

Kondisi naskah kurang baik, terbaca, halaman tidak beraturan, dan ada beberapa halaman yang hilang dan lepas dari jilidannya, sebahagian dijilid dengan benang,  Sampul sudah diperbaharui dengan cover plastik.

Kutipan awal: ....minal mubtadi³na yas alµna an µ§alika ka£³ran fahunna k±na asyra¥ah± ‘al± h±zal-wajhi al mazkµru baynahum± kanna©aru il± wajhill±hi al-kar³mi wa mawjiban kal fauzi bi yadi subhana annaimi fa qultu thaliban minal-lahi at-taufiqi wal hid±yatu liaqwami tar³qin q±la al-muallifu bismill±hirrahm±nirrah³mi.......

Kutipan akhir....fatµkun al-f±u w±qiatun fi jaw±bin imm± takµnu fi’lun mudh±ri’un muta¡arrifun man k±nan-n±qishah yurfaul-ismu wa yunsabul-khabaru ismuh± dham³run mustatarun f³h± jaw±zun taqd³ruhu hiya yaµdu ala-ddammatu...... (YN)