Tafsir Taj al Muslimin min Kalam Rabb al Alamin Juz 3
Tafsir Taj al-Muslimin min Kalam Rabb al-‘²lamiJuz 3 

 

 

 

 

Kitab ini merupakan kitab tafsir Alquran dalam bahasa Jawa yang ditulis oleh KH. KH. Misbah Mustofa, adik kandung dari KH. Bisri Mustofa. Jilid ketiga ini memuat tafsir Alquran juz 3, mulai dari surah al-Baqarah ayat 253 hingga surah ²li ‘Imran ayat 91. Sebelum diberi penjelasan tafsir, ayat Alquran terlebih dahulu dimaknai secara gandul (menggantung) menggunakan bahasa Jawa dan aksara Arab pegon.

 

Kitab ini terdiri dari 395 halaman. Ukurannya 21 cm x 16 cm. Kategori temanya adalah  “297.1 Al-Qur’an dan ilmu yang berkaitan”.Kondisi buku dalam keadaan baik, dengan sampul dan isi yang masih lengkap, dicetak oleh Majlis at-Ta’lif wa al-Kha¯a¯ Bangilan Tuban. Cetakan pertama tahun 1988. Bentuk penulisan prosa, ditulis dengan bahasa Jawa dan aksara Arab pegon.

 

Buku ini diperoleh dari P.P. Raudlatut Thalibin Rembang. Saat ini sampelnya ada di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 2 Jakarta Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2015 oleh Arif Syibromalisi, peneliti Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi penelitiannya di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Kitab ini berisi tafsir Alquran surah al-Baqarah ayat 253 hingga surah ²li ‘Imran ayat 91 (seluruh juz 3). (AS)