Ijabah al Sul Syarah al Husul al Ma mul
Ijabah al- Sul  Syarah al-Husul al-Ma’mul

 

Buku terdiri dari 353 halaman, berukuran  24x16,5cm. Buku ini sebagai syarah (penjelasan) atas kitab asalnya berjudul  al-Husul al-Ma’mul, diterbitkan oleh باديرست (Baderest),  pada tahun 1353H bertepatan dengan tahun 1934M.

 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.

 

Isi Ringkas. Kitab ini merupakan syarah atas Kitab Husul al-Ma’mul Min Ilm  al-Usul, karangan Muhamad Sidiq Hasan Khan Behwibal. Kitab ini disyarahi oleh Ibrahim Musa Parabek berkenaan dengan: maksud dan tujuan teks asal kitab, memperkuat dalil-dalil, mensyarahi mana-mana yang garib (asing), menzabit (menetapkan) makna kata-kata yang masih asing dan menjelaskan maknanya, memperkuat hujjah yang berbeda faham, membetulkan hal yang salah menuqilnya. Materi pokok berkenaan dengan pembahasan ilmu usul fiqh. Pembahasaan di dalamnya dibagi kepada lima fasal tentang: Batasan usul fiqh, dsar kebahasaan, pembagian lafaz, masalah huruf dan pembahasan maknanya, dan hukum serta hal yang berkaitan dengannya.Uraian kitab ini diawali dengan pembahasan basmalah, hamdalah, salawat kepada nabi, definis usul fiqh, al-dalalah dan lainnya terkait dengan usul fiqh (EBY)