Hiyad ar Rabihin fi Ma rifati Ma aniy Riyad as Salihin al Qit ah 20
Ḥiyāḍ ar-Rābihn f Ma’rifati Ma’āny Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥn
(al-Qiṭ’ah 20)

 

 

Buku ini merupakan karya terjemah dari buku karya al-Imām Abīy Zakariyyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawi (631 -676 H), yang berjudul Riyāḍ  aṣ-Ṣāliḥῑn. 


 
Buku ini terdiri dari 47 halaman. Ukurannya 16 x 21 cm. Kategori temanya 297.2 Hadis dan ilmu yang berkaitan. Kondisi buku ini baik karena sudah dicetak oleh Penerbit Pondok Jejeran Bantul Yogyakarta pada 27 Rabi’ al-Awal 1403 H/1982 M. Bentuk tulisannya adalah prosa, berbahasa Jawa dan beraksara Pegon. 

 

Buku asli tersimpan di Perpustakaan PP al-Fithroh Jejeran, sedangkan naskah fotokopinya tersimpan di Perpustakaan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 20  Jakarta Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2015 oleh Retno Kartini dan Puji Astuti peneliti Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi penelitiannya di Kabupaten Bantul DI Yogyakarta. 

 

Buku ini berisi keterangan tentang 1901 hadis pilihan penulis kitab. Jilid 20 ini membahas tentang merasa penting pada perkara akhirat dan memperbanyak hal yang membawa berkah, zikr kematian dan memperpendek angan-angan, kesunatan ziarah kubur, makruh mengharap kematian karena fakir, wira’i, ‘uzlah, dan tawadhu’. Buku ini digunakan untuk pengajaran di Pesantren al-Fitroh, digunakan para alumni, dan masyarakat umum.(RK)