Hiyad ar Rabihin fi Ma rifati Ma aniy Riyad as Salihin al Qit ah 40
Ḥiyāḍ ar-Rābihῑn fῑ Ma’rifati Ma’ānῑy Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥῑn
(al-Qiṭ’ah 40)

 

 

Buku ini merupakan karya terjemah dari buku karya al-Imām Abīy Zakariyyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawi (631 -676 H), yang berjudul Riyāḍ  aṣ-Ṣāliḥῑn.    

 

Buku ini terdiri dari 52 halaman. Ukurannya 16 x 21 cm. Kategori temanya 297.2 Hadis dan ilmu yang berkaitan. Kondisi buku ini baik karena sudah dicetak oleh Penerbit Pondok Jejeran Bantul Yogyakarta pada 27 Rabi’ al-Awal 1403 H/1982 M. Bentuk tulisannya adalah prosa, berbahasa Jawa dan beraksara Pegon. 

 

Buku asli tersimpan di Perpustakaan PP al-Fithroh Jejeran, sedangkan naskah fotokopinya tersimpan di Perpustakaan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 20  Jakarta Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2015 oleh Retno Kartini dan Puji Astuti peneliti Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi penelitiannya di Kabupaten Bantul DI Yogyakarta. 

 

Jilid 40 ini membahas tentang makruh bercakap setelah isya yang akhir, penolakan isteri pada ajakan suami (iftirasy), puasa isteri, mendahului imam ketika ruku’ dan sujud, haram makruh dalam shalat, puasa nyambung (wishal), duduk di kuburan, memperbagus kuburan (tajshish), menolong hukuman (had), adab buang air, diskriminasi dalam pemberian, menyia-nyiakan harta (ida’ah), isarat salam sesama muslim, sihir, pergi bawa Qur`an di negeri kafir, bejana dari emas, pakaian diberi wangian, diam sehari semalam, membangsakan (intisab). Buku ini digunakan untuk pengajaran di Pesantren al-Fitroh, digunakan para alumni, dan masyarakat. (RK)