Al Qit ah a Saniyah min Risalah Al Mu awanah wa al Muzaharah wa al Muwazarah li ar RagibIn min al MukminIn fIy Suluk TarIq al Akhirah Bagian 2
Al-Qiṭ’ah aŝ-Ŝâniyah min Risâlah Al-Mu’âwanah wa al-Mużâharah wa al-Muwâzarah li ar-RâġibĪn min al-MukminĪn fĪy Sulûk ṬarĪq al-Akhirah Bagian 2

 

 

Buku ini merupakan terjemah dari buku karya as-Sayyid asy-Syarif Abdullah bin ‘Alawy bin Muhammad al-Haddad al-Husayniy, yang berjudul Al-Mu’âwanah wa al-Mużâharah wa al-Muwâzarah li ar-RâġibĪn min al-MukminĪn fĪy Sulûk ṬarĪq al-Akhirah. 


Buku ini terdiri dari 72 halaman. Ukurannya 16 x 21 cm. Kategori temanya 297.5 Akhlak dan Tasawuf. Kondisi buku ini baik karena sudah dicetak oleh Penerbit Pondok Jejeran Bantul Yogyakarta, tanpa tahun. Bentuk tulisannya adalah prosa, berbahasa Jawa dan beraksara Pegon. 


Buku asli tersimpan di Perpustakaan PP al-Fithroh Jejeran, sedangkan naskah fotokopinya tersimpan di Perpustakaan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 20  Jakarta Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2015 oleh Retno Kartini dan Puji Astuti peneliti Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi penelitiannya di Kabupaten Bantul DI Yogyakarta. 


Buku ini membahas tentang pencarian jalan menuju akhirat. Buku ini dari buku aslinya, diterjemahkan dalam 6 bagian. Pada bagian kedua, perintah melakukan wirid setiap membaca ilmu yang bermanfaat, wirid ketika zikr, menjaga zikr dan doa, sampai dengan pembahasan ahli ilmu berbuat atau tidak berbuat dari hal yang belum diketahui secara benar atau salah, maka tidak cukup pemberlakuan pendapatnya dalam perbuatan. Buku ini digunakan untuk pengajaran di Pesantren al-Fitroh, digunakan para alumni, dan masyarakat. (RK)