Al Mabadi al Awwaliyah fi al Qawa id an Nahwiyyah
Al-Mabādi’ al-Awwaliyah fī al-Qawā‘id an-Naḥwiyyah

 

Kitab ini berjudul Al-Mabādi’ al-Awwaliyah fī al-Qawā‘id an-Naḥwiyyah, Kitab ini ditulis oleh Zainuddin Labi al-Yunusi, sebagai Kitab pegangan bagi siswa madrasah diniyah dalam mempelajari ilmu Nahwu (tata bahasa) sebagai modal utama untuk memahami kalimat yang berbahasa Arab . Kitab ini berisi tentang ilmu Nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa dalam bahasa Arab.

 

Kitab ini terdiri dari 48 halaman. Ukurannya 20 cm x 12,5 cm. Buku  ini adalah buku asli karangan Zainuddin Labi al-Yunusi.

 

Kondisi Kitab ini baik dan sudah dicetak oleh percetakan  “Dāru Iḥya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah” Mesir. Bentuk tulisannya adalah  prosa. Bahasa dan aksara yang digunakan adalah  Arab.

 

Kitab ini diperoleh dari Perpustakaan Abdul Latif Syakur yang bertempat di Balai Gurah, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.Kitab aslinya masih dirawat oleh ahli warisnya (anaknya) hingga saat  ini dan sampelnya ada di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 2 Jakarta Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2013 oleh Ridwan Bustamam, Peneliti  Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi Penelitiannya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

 

Kitab ini berisi  tentang ilmu Nahwu, di dalamnya membahas “ al-lugah lugatan wa iṣṭilāḥan, an-Naḥw lugatan wa iṣṭilāḥan, mauḍū‘ an-naḥw, ṡamrah an-Naḥw, faḍl an-Naḥw, nisbah an-Naḥw libaqiyyati al-‘ulūm, wāḍi ‘ an-Naḥw, ismu an-naḥw, istimdād an-naḥw, ḥukm at-ta ‘allum an-Naḥw, masā’il an-naḥwi, al-kalām, ma ‘ānī al-ḥurūf al-jārah, al-I‘rāb, al-ism allażī lā yunṣarif, al-Marfū ‘āt, al-Mubtada’ wa al-Khabar wa an-nawāsikh, al-manṣūbāt, al-maf‘ūl al-muṭlaq, al-maf‘ūl fīh aw aẓ-ẓarf, al-ḥāl, at-tamyīz, al-istiṡnā’ wa mustaṡna, lā wa al-munādā, al-maḥfūḍāt, at-tawābi ‘ al-arbi‘ah, an-na‘t, al-badal, li taukīd